Петиции до Европейския парламент

Имате оплакване касаещо околната среда, защитата на потребителите или правата Ви като гражданин на ЕС? Вие можете да изпратите петиция до Комисията по петиции на Европейския парламент, който ще положи усилия да осигури ефективно решение по всеки проблем , който попада в областите на компетентност на ЕС.

 

 

Какво представлява петицията до Европейския парламент?

 

Петициите са израз на гражданското съзнание и всеки гражданин на Европейския съюз или постоянно пребиваващо в държава-членка лице може индивидуално или колективно с други лица да отправи петиция до Европейския парламент по въпрос, попадащ в сферата на дейност на Европейския съюз и който го засяга пряко. Петицията би могла да представя индивидуално искане, жалба или забележка относно прилагането на правото на ЕС, или да бъде призив до Европейския парламент да приеме позиция по конкретен въпрос. Тези петиции дават възможност на Европейския парламент да насочи вниманието към всяко нарушаване на правата на европейските граждани от страна на държава-членка, местни власти или друга институция.

 

Правно основание: член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз (бивш 194 ДЕО).

Този процес е допълнително регламентиран в Правилник за дейността на Европейския парламент, дял VIII – Право на петиция; член 201 рамкира правото на петиция, член  202 регламентира разглеждането на петиции и член 203 се отнася до уведомяването на Парламента при постъпване на петиция.

Година на въвеждане: правото на петиция е въведено с Договора за Европейски съюз през 1993 г.
Брой подадени петиции: през 2009 г. Комисията по петиции получава 1924 жалби. 65 % са изпратени по електронен път.

 

 

Как да подадем петиция?

 

Петициите се разглеждат от комисията по петиции на Европейския парламент, която се произнася по отношение на допустимостта им и която е натоварена с разглеждането им в сътрудничество с Европейската комисия. Подаването на петиция е лесно и това, което тя включва, са определени лични данни и пълно изложение на Вашата жалба. Вашата петиция може да се подаде по пощата или онлайн чрез интернет страницата на Парламента. Ако петицията бъде обявена за допустима, има възможност тя да бъде препратена за разглеждане от Европейската комисия или да бъде пренасочена към друга парламентарна комисия. В тези случаи Комисията по петиции може да изиграе по-активна роля, като изпрати разследваща мисия, или като депозира пълен доклад по случая, който да бъде гласуван в пленарна зала.

Ние от citizenhouse.bg Ви препоръчваме да използвате тази процедура по въпроси, касаещи еднократен инцидент, местен проблем или индивидуална жалба като компетентите да разгледат жалбата Ви, са директно избрани от Вас да представляват интересите Ви на равнище ЕС.

СЪВЕТ: ако приведете възможно най-много доказателства в полза на Вашата жалба, това ще увеличи шансовете Ви за успех.

 

Ние съветваме гражданите да се групират и да изпращат колективни петиции до Европейския парламент, тъй като това ще подчертае неотложността и ще разшири публичността на тяхното искане.

За разлика от другите процедури, предметът на петицията трябва да Ви касае непосредствено, но не се обезсърчавайте – това изискване се тълкува разширително. Типичната петиция може да се отнася широк спектър от проблемни теми – от въздействието на инфраструктурата върху околната среда до липсата на подходящи условия за хора с увреждания.

 

Вижте защо:

 

Парламентът получава петиция срещу инсталирането на четири нови ски влека, което според подателя на петицията би имало катастрофални последици върху дивата природа. Вносителят е поканен да представи петицията в заседание на Комисията по петиции на Европейския парламент, която след това изпраща мисия за събиране на факти. При завръщането на мисията, доклад с препоръките от посещението е представен пред Европейската комисия. Също така тя бива помолена да обясни какво е предвидено в законодателството и съдебна практика на ЕС  относно компенсаторни мерки и как тези правила са транспонирани в австрийското законодателство. Докладът се състои от 6 страници и дава добра представа за това какво може да се случи в резултат на успешна петиция. Той е достъпен тук.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s