Достъп до документи на ЕС

Какво представлява достъпът до документи на европейските институции? 


Интересувате се от причините зад определено решение на институция на ЕС или бихте искали да проведете собствено проучване? Тогава достъпът до документите на европейските институции, органи, служби или агенции e идеалният начин да упражните правата си на европейски граждани и да откриете отговорите, които търсите.

1

 

Всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или юридическо лице, пребиваващо или имащо седалище в държава-членка, има право на достъп до документи на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС. Няма ограничение за типа на документа, стига той да е свързан с въпрос от компетентността на съответната институция. На практика това означава, че можете да поискате записки от вътрешни събрания, доклади, обмен на електронна поща и друга кореспонденция.

 

Правно основание: Член 15 , параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (бивш член 255 от Договора за ЕО)

В допълнение бе приет Регламент 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Той изисква всяка от тези институции да състави регистър, за да позволи по-лесен достъп на гражданите до документи.
Година на въвеждане: Това право е въведено през 1993 г. с Договора за Европейския съюз.
Статистика: През 2009г. Парламентът позволява пълен достъп до документи в 88 % от случаите, Комисията в 84.23 % и Съветът в 70.5 %. Най-използван мотив за отказ на достъп до документи е защитата на процеса на вземане на решение.

 

 

Как да го получим?

Получаването на достъп до актове на ЕС е сравнително лесно. Повечето са свободно достъпни онлайн или са качени в онлайн регистъра на институциите. За да се сдобиете с документи, които не са публикувани, обикновено е достатъчно писмено заявление до съответната институция на ЕС. Ако продължавате да срещате трудности при достъпа, има много решения – може да направите потвърдително заявление, което позволява Вашето искане да бъде разгледано на по-висока инстанция в институцията; може да подадете жалба до Европейския омбудсман или да обжалвате пред Съда на ЕС. Повечето текстове са публично достъпни или могат лесно да бъдат изискани. Въпреки това е възможно да получите отказ за достъп до някои видове класифицирани документи. 

Повечето текстове са публично достъпни или могат лесно да бъдат изискани. Въпреки това е възможно да получите отказ за достъп до някои видове класифицирани документи.

 

 

В интерес на прозрачността рядко се постановява отказ на достъп до документи. Въпреки това, преди да започнете Вашето търсене трябва да сте наясно, че има няколко изключения.

 

Ще Ви бъде отказан достъп, когато оповестяването би:

 

  • заплашило обществен интерес;
  • накърнило правото на личен живот на някое лице или е в разрез със защитата на търговски интереси;
  • противоречало на съдебно производство или проверка.

 

Трябва да знаете, че голяма част от оплаквания до Европейския омбудсман касаят достъпа до документи. Това не означава, че тази процедура е неефективна, а че при определени обстоятелства може да е необходимо да използвате тези процедури заедно в комбинация една с друга.

 

Често срещано е искането за достъп до протоколите от вътрешни събрания или до списъка на участниците в тях, когато той не е пряко достъпен онлайн. Ако Ви се налага да проведете проучване във връзка с написване на академична разработка, процедурата на заявление за достъп до актове може да се окаже необходима, за да получите информация, която все още не е публикувана.

 

Вижте защо:

 

Решение Borax: “Място за размисъл”

Делото е свързано с научна оценка на химическите вещества от страна на Комисията, която организирала среща на национални експерти. Представителите на промишления сектор биват приети по време на първата част от заседанието, но не и допуснати до втората част, през която експертите заседават при затворени врати. Производител на борати и борна киселина поискал достъп до документи от събранието. Комисията отхвърлила искането, за да запази своето „място за размисъл“, и да оцени правилно поставените въпроси, без да излага заинтересованите лица на външен натиск. Въпреки това, тъй като Комисията не обосновава изрично, че процесът на вземане на решение ще бъде възпрепятстван от искането, критериите за отказ на достъп до документи не са спазени. Съдът посочва, че трябва да се предостави по-широк достъп до документи в случаите, когато институциите действат в качество на законодатели, като в същото време защитават ефективността на процеса на вземане на решения. В този случай документите са получени и изключението не се прилага.

Вижте тук пълния доклад по делото.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s